Skype 中的 [今天] 索引標籤是什麼?如何使用?

Skype 中的 [今天] 索引標籤可協助您掌握最新消息和趨勢。 您可以自訂 [今天] 索引標籤來顯示您感興趣的事項。

文章來源:https://support.skype.com/zh-Hant/faq/FA34951/skype-zhong-de-jin-tian-suo-yin-biao-qian-shi-shi-mo-ru-he-shi-yong